عروس

2013-09-29

مقاله چهار

کادربندی در عکاسی، عامل تعيين حدود فضاي عناصر تشكيل دهنده تصوير است و عكاس با در نظر گرفتن روابط خاص بين عناصر و جزئيات ، تصوير […]